I Danmark kan enhver oprette en forening hvis man f.eks. har samme holdning til et emne, eller har samme fritidsinteresse. Foreninger skal ikke godkendes af Glostrup Kommune, med mindre I ønsker at søge tilskud eller låne kommunens lokaler.

Hvis du ønsker at få oprettet og få godkendt en forening, opfordrer vi til, at du orienterer dig her på siden og herefter henter råd og vejledning hos Team Kultur og Idræt.

Der findes fire typer foreninger, som kan godkendes af Glostrup Kommune.

Folkeoplysende foreninger

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i aktiviteterne, og det forpligtende fællesskab, er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer blandt andet idræt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Det kan for eksempel være spejder- og idrætsforeninger samt nogle kulturelle foreninger.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Glostrup skal følgende krav være opfyldt:

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Der er en række krav til foreningens vedtægter, som skal være opfyldt, før man kan blive godkendt. Læs vores vejledning i krav til vedtægter eller se et udkast til foreningsvedtægter. Ansøgning om godkendelse sendes til Center for kultur og Borgerkontakt. 

Hvis du ønsker at oprette en forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, skal du benytte følgende skema: Ansøgningsskema om godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund).

Lokaler og tilskud

Folkeoplysende foreninger kan:

 • få tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede
 • få tilskud til egne og lejede lokaler
 • få tilskud til anskaffelse af materiel
 • få tilskud til leder- og instruktøruddannelser
 • få tilskud til afholdelse af fritidsundervisning
 • få tilskud til udviklingsprojekter
 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

Seniorforeninger

Seniorforeninger er foreninger, der har tilbud om forskellige aktiviteter for seniorer. For at blive godkendt til at få tilskud til aktiviteter, skal foreningen leve op til følgende krav:

 • Foreningen skal være åben for alle borgere over 60 år med bopæl i Glostrup Kommune
 • Foreningen skal have minimum 20 medlemmer bosiddende i Glostrup Kommune

Du ansøger om godkendelse ved at sende en ansøgning (link) til Center for Kultur og Borgerkontakt. Du er altid velkommen til at ringe eller kontakte ældrekonsulenten, hvis du har spørgsmål. 

Lokaler og tilskud

Seniorforeninger kan:

 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

 • få tilskud efter lov om social service §79

Foreninger som laver frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter og indsatser, som giver enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg, og som forsøger at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger (og andre grupperinger), som laver frivilligt socialt arbejde, kan blive godkendt af Glostrup Kommune ved at sende en mail til kultur@glostrup.dk. Hvis du vil søge om tilskud til jeres aktiviteter, skal du bruge et ansøgningsskema for at søge om godkendelse.

Lokaler og tilskud

Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde kan:

 • låne kommunale lokaler i både fast fordeling og til enkeltbrug
 • få tilskud efter §18

Andre godkendte foreninger

Foreninger, som ikke lever op til kravene til folkeoplysende foreninger, seniorforeninger eller frivillige sociale foreninger, kan blive godkendt til at låne lokaler, hvis de har et humanitært, kulturelt, oplysende eller pædagogisk formål. Det er et krav at foreningen er åben for alle, og at aktiviteterne primært er rettet mod Glostrups borgere. Du ansøger om godkendelse ved at sende en mail til team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk, hvor foreningen og dens formål beskrives. Vedlæg gerne jeres vedtægter.