Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Glostrup Kommune afsætter årligt midler, som støtter frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18. Frivilligt socialt arbejde består af aktiviteter eller handlinger, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Formålet med frivilligt socialt arbejde er, at give enkeltpersoner eller grupper en øget velfærd, omsorg eller at løse forskellige velfærdsproblemer.

 

Frivilligt socialt arbejde er en indsats der er:

 • Ulønnet.
 • Til glæde og gavn for andre end én selv og éns familie.
 • Af formelt organiseret karakter, dvs. at der skal være en vis grad af organisering

 

Servicelovens §18

Det følger af servicelovens §18, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger ved årligt at afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af Kommunalbestyrelsen. 

 

Hvem kan søge?

 • Lokale, regionale og nationale foreninger, organisationer og formelle grupper der alene eller i samarbejde med andre aktører arbejder for at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper i Glostrup kommune. 
 • Foreninger der modtager andre tilskud fra kommunen fx § 79 til seniorforeninger, kan søge, hvis der er tale om nye aktiviteter med socialt sigte.

Hvad gives der tilskud til?

 • Lokalt forankrede længerevarende eller enkeltstående initiativer med et klart defineret socialt formål målrettet socialt udsatte målgrupper, hvor den frivillige indsats er kernen i planlægningen og afviklingen af aktiviteterne. Det vil være en fordel, hvis indsatsen understøtter lokale politikker og strategier – fx politikker på sundheds, kultur og fritidsområdet.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige, hvor der er et klart defineret formål mhp. at gavne de relevante målgrupper. 
  Som udgangspunkt gives ikke støtte til lønnede koordinerende funktioner, forplejning, transport og udflugter med mindre at dette vurderes at udgøre en væsentlig del af formålet, og er af afgørende betydning for indsatsen. 
 • Der gives ikke støtte til drift, så som løbende foreningsdrift og huslejetilskud. 
 • Der kan som udgangspunkt ikke søges om tilskud til aktiviteter, der allerede er afholdt inden ansøgningen er modtaget og behandlet.

Anden form for støtte:

 • Der stilles kommunale lokaler til rådighed, for godkendte projekter, i det omfang det er muligt. 
 • Der gives råd og vejledning til opstart af frivillige sociale aktiviteter, og til eksisterende eller udvidelse af eksisterende aktiviteter.

Sådan vurderes ansøgerne

Følgende kriterier indgår i vurderingen af ansøgningerne – i prioriteret rækkefølge:

 1. Høj grad af lokal forankring. 
 2. Værdien for socialt udsatte borgere i Glostrup Kommune – gerne på baggrund af en grundig beskrivelse af indsatsen samt eventuelt dokumenteret erfaring fra tidligere indsatser. Regionale og landsdækkende organisationer/foreninger skal tydeliggøre, hvorledes aktiviteterne er særligt målrettet kommunens borgere.
 3. Supplement til eksisterende indsatser for at sikre et bredt tilbud til borgerne.
 4. Understøttelse af lokale politikker og strategier - fx Kultur- og Fritidspolitik eller Sundhedspolitik.

Bevillingsmodeller

Et-årig bevilling:
Ansøgningsfrist 1. september.

 • Gives til enten eksisterende eller nye initiativer til det kommende kalenderår. 


Tre-årig bevilling: 
Ansøgningsfrist 1. september

 • Gives i særlige tilfælde, hvor projekterne er af en sådan karakter, at kommunen kan se en værdi i at støtte det over en længere årrække. Tilskud bevilget for flere år, udbetales for et budgetår ad gangen.

 

Partnerskabsaftaler:
Ansøgningsfrist 1. september.

 • Gives til ansøgere, der ansøger om tre eller flere initiativer under §18. 
 • Bevillingen gives som et samlet beløb, som foreningen/organisationen/gruppen kan forvalte over, så de bedst muligt fremmer formålet. 
 • Ved en partnerskabsaftale er et tæt samarbejde med kommunen en forudsætning bl.a. med henblik på udvikling af projektsamarbejder. 
 • Ved indgåelse af et partnerskab, udarbejdes en formel samarbejdsaftale, hvor samarbejdet præciseres – f.eks. mødefrekvens og kontaktpersoner. Partnerskabsaftalen underskrives i forbindelse med godkendelse af tilskud.
 • Aftalen løber for et eller flere år ad gangen i op til tre år. 


Løbende ansøgninger:
Løbende ansøgningsfrist.

 • Gælder for nye ansøgere og/eller ansøgninger om tilskud til nye initiativer, der påbegyndes i indeværende år. 

 

Alle bevillinger er afhængige af at kommunen modtager bloktilskud fra staten til §18. Nedsættes eller bortfalder beløbet vil tilskuddene til foreninger, organisationer m.fl. blive nedsat eller bortfalde helt. I tilfælde af at dette sker, vil kommunen tilstræbe at orientere de implicerede parter hurtigst muligt og hvis det er muligt give en rimelig frist, så der bliver mulighed for at søge andre midler eller lukke projekt ned.

Hvad lang er bevillingsperioden?

Der kan søges om tilskud for et år eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats. Tilskud bevilget for flere budgetår, udbetales for et år ad gangen.
Hvis ansøgningen om en treårig aftale ikke imødekommes behandler Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningen på lige fod med de øvrige §18-ansøgninger, dvs. som etårig bevilling.
Ved ansøgning om tilskud til opstart af nye aktiviteter eller udvidelse af aktiviteter, afhænger bevillingsperioden af, hvornår på året I søger.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Foreninger/organisationer/grupperinger, hvor aktiviteten har eksisteret i flere år, kan søge en gang årlig - deadline 1. september.

Søges der til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, kan der søges hele året. Dette for at sikre, at frivillige hurtigst muligt kan opstarte projekter/aktiviteter.

Ansøgning om tilskud en gang årligt (eksisterende projekter)

 • Tilskuddet gives til kommende års projekter/aktiviteter
 • For selve ansøgningsåret er der ansøgningsfrist primo september året før.
 • Ansøgere vil ultimo november modtage meddelelse om godkendt tilskud og beløbs størrelse
 • Foreninger/organisationer skal senest 1. april året efter tildelt tilskud  fremsende en kort beskrivelse og et regnskab for sidste års modtaget tilskud. Se afsnit om dokumentation og regnskab. 

Ansøgning til nye aktiviteter eller til udvidelse af aktiviteter

 • Tilskuddet gives til indeværende eller kommende års projekter/aktiviteter
 • Der er ingen ansøgningsfrist, der kan søges løbende hele året
 • Ansøgere vil modtage meddelelse om godkendt tilskud og beløbs størrelse efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Foreninger skal senest 1. april fremsende en kort skriftlig projektbeskrivelse og et regnskab for sidste års modtaget tilskud. Se afsnit om dokumentation og regnskab. 

 Ansøgning om tre-årige bevillinger

 • Følger samme frist og procedure som foranstående
 • Der skal afleveres regnskab og en kort beskrivelse én gang årligt.
 • Foreninger, som er tildelt treårige tilskud skal fortsat ansøge om midler, hvis der er tale om tilskud til nye eller udvidelse af aktiviteter.
 • Hvis ansøgningen om en treårig aftale ikke imødekommes behandles ansøgningen på lige fod med de øvrige §18 ansøgninger, dvs. som et-årige bevilling.

 

  Ansøgningsprocedure og afrapportering - herunder ansøgningsskema

  Ansøgningsprocedure:

  • Der ansøges via Glostrup Kommunes ansøgningsskema. Skriv til Esther.rygaard@glostrup.dk for at få tilsendt et ansøgningsskema.
  • Foreninger/organisationer skal vedhæfte vedtægter og seneste årsregnskab. Ansøgere, som ikke er organiserede foreninger, skal vedlægge en beskrivelse af gruppens formål og organisering.
  • Alle ansøgninger vurderes individuelt og behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter ansøgeren får svar.


  Modtagere af tilskud:

  • Foreninger og organisationer skal være CVR-registreret og have tilknyttet en NemKonto for at kunne modtage tilskud fra kommunen. 
  • Ansøgere, som ikke har en NemKonto kan ikke få udbetalt det bevilgede tilskud til privatpersoner, men må indgå en aftale med Glostrup Kommune om betaling/refundering af udgifter.
  • Foreninger, der arbejder med børn under 15 år, har selv ansvar for at indhente børneattester på samtlige voksne (ansatte og frivillige), der er tilknyttet projektet.


  Afrapportering og regnskab:

  • Foreninger/organisationer/formelle grupper, der modtager §18-tilskud, skal afrapportere for bevillingen årligt – deadline er 1. april, året efter bevillingen er tildelt. Ved afrapportering skal dette skema benyttes  

  Følgende indgår i afrapporteringen:

  • Resumé over erfaringerne, samt beskrivelse af hvilken forskel bevillingen har gjort for den socialt udsatte målgruppe i Glostrup kommune.
  • Projektregnskab eller et årsregnskab (kun for landsdækkende og regionale foreninger/organisationer). Regnskabet skal dokumentere at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingen. Tilskud som ikke anvendes til formålet skal tilbagebetales. Ved tilskud over 5.000 kr. skal der være påtegnet revisor, udpeget uden for foreningens ledelse/bestyrelse (det kan fx være et medlem af foreningen, ofte udpeget på foreningens generalforsamling). Er tilskuddet højere end 150.000 kr. skal regnskabet være påtegnet en ekstern registreret revisor. Kvitteringer og regninger skal kunne fremvises ved en stikprøvekontrol.
   

  Kan vi låne lokaler?

  Foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde kan låne lokaler til fx møder. Kontakt kultur@glostrup.dk

  Hvem har fået tilskud i 2022

  1-årige bevillinger

  Indstillet bevilling

  Nyreforeningen

  3.000

  Scleroseforeningen

  1.200

  Dalvangens Venner

  48.000

  Danske Døvblinde

  1.541

  Den boligsociale Fond

  4.000

  Fødevarebanken

  10.000

  Børns Vilkår

  8.000

  Astma- og Allergiforeningen

  2.150

  LYLE (Nyt projekt)

  6.500

  Hvissinge Venner

  27.000

  Kvisten

  4.000

  LMS

  6.000

  Ældre Sagen, Demenscafe

  18.000

  Ældre Sagen, Spise-sammen

  10.000

  Ældre Sagen, Telefonvenner

  5.000

  Ældre Sagen, Besøgsvenner

  3.700

  Ældre Sagen, Spise-venner

  5.000

  Ældre Sagen, Syng-dig-glad

  5.000

  Ældre Sagen, Tryghedsopkald

  2.900

  3-årige bevillinger (2022 – 2024)

  Indstillet bevilling

  Positivgruppen

  3.000

  Mænds Mødested

  7.000

  Partnerskabsaftale

  Indstillet bevilling

  Røde Kors

  58.000

  Godkendte 3-årige bevillinger

  2021-2023

  Seniorklubben Ejby

  6.000

  Høreforeningen

  4.400

  Børns Voksenvenner

  20.000

  Hvem har fået tilskud i tidligere år

  Bevilget tilskud 2021

   

  Forening

  Tilskud 2021

  Nyreforeningen

  2.889

  Brohusklubben for ældre døve

  4.000

  Scleroseforeningen

  2.100

  Dalvangens Venner

  30.000

  SAND

  4.500

  Døveforeningen af 1866

  4.900

  Danske DøvBlinde

  4.625

  Den Boligsociale Fond

  7.000

  Fødevarebanken

  9.750

  Børns Vilkår

  20.000

  Astma- og Allergiforeningen

  1.750

  Ældre Sagen, Telefonvenner

  5.000

  Ældre Sagen, Besøgsvenner

  2.500

  Ældre Sagen, Demenscafe

  24.000

  Ældre Sagen, Spisevenner

  13.000

   

  Partnerskabsaftaler 2021

   

  Forening

  Tilskud 2021

  Røde Kors

  35.000

   

  Godkendte 3-årige bevillinger

   

   

  Forening

  2019 - 2021

  2020 - 2022

  Mænds Mødested

  7.000

   

  Dansk Folkehjælp

  31.500

   

  Unge For Ligeværd

  19.400

   

  Positivgruppen

  4.000

   

  Det Udgående Team (DUT)

   

  6.000

  Seniorgruppen Ejby

   

  6.000

  Høreforeningen

   

  4.400

  Børns Voksenvenner

   

  20.000


  Bevilget tilskud 2020

  Forening

  Tilskud 2020

  Børns vilkår

  30.000

  Astma- og Allergiforeningen

  1.750

  Nyreforeningen

  2.888

  Sclerose foreningen

  3.000

  Døveforeningen af 1866

  3.140

  DUT – Det udgående Team, Sundhedsfremmende Projekt

  4.800

  Talentspejderne

  21.000

  Glostrup Lænken

  23.265

  Ældre Sagen, Tryghedsopkald

  5.000

  Ældre Sagen, Besøgsvenner

  2.500

  Ældre Sagen, Spisevenner

  17.000

  Ældre Sagen, Demenscafe

  27.000

   

  Partnerskab 2020

  Forening

  Tilskud 2020

  Røde Kors

  40.000

   

  Bevilget tilskud 2020 – 2022

  Forening

  Tilskud 2020

  Seniorklubben Ejby

  6.000

  Børns Voksenvenner

  20.000

  DUT – Det Udgående Team

  6.000

  Høreforeningen Glostrup Lokalafdeling

  4.400

   

  Bevilget tilskud 2020 – løbende bevillinger

   

  Forening

  Tilskud 2020

  Ældre Sagen, Spise-sammen

  10.000

  Bedre Psykiatri

  10.750

  Kvisten

  3.000

  Stop Spild Lokalt, Glostrup

  4.700

   

  Bevilget tilskud 2019 – 2021

  Forening

  Tilskud 2020

  Mænds Mødested

  7.000

  Unge for Ligeværd, Storkøbenhavn

  19.400

  Positivgruppen

  4.000

  Dansk Folkehjælp

  31.500


  Bevilget tilskud 2019

  Forening

  Tilskud 2019

  Foreningen Familierum, Glostrup

  58.200

  Børns Vilkår

  28.000

  Astma- og Allergiforeningen

  1.600

  Nyreforeningen

  2.025

  Ældre Sagen, Spisevenner

  23.000

  Lænken

  21.500

  Danske Døvblinde

  3.825

  UngeEksperterne i Dit Rum

  78.500

   Ældresagen, Demenscafe 28.000

   

  Bevilget tilskud 2017-2019

  Forening

  Tilskud 2019

  Det Udgående Team

  6.000

  Seniorklubben Ejby

  3.000

  Høreforeningen

  7.000

  Røde Kors

  11.000

  Ældre Sagen, Besøgsvenner

  1.798

  Ældre Sagen, Tryghedsopkald

  3.454

  Børns Voksenvenner

  20.000

   

  Bevilget tilskud 2019-2021

  Forening

  Tilskud 2019

  Unge For Ligeværd, Storkøbenhavn

  19.400

  Positivgruppen

  4.000

  Mænds Mødested

  7.000

  Dansk Folkehjælp

  31.500


  Bevilget tilskud 2016

  Foreningens navn

  Ansøgt i kr.

  Bevilget

  i kr.

  Dansk Folkehjælp

  34.000

  26.500

  Foreningen Familierum, Glostrup

  43.750

  30.250

  Glostrup Lænkeforeningen

  30.000

  18.750

  Børns vilkår

  26.420

  26.420

  Børns Voksenvenner

  20.000

  20.000

  Astma- Allergi Foreningen

  5.200

  5.200

  Dansk Blindesamfund

  30.000

  17.000

  Døveforeningen 1866

  28.985

  18.300

  Brohusklubben

  4.062

  3.200

  Bedre Psykiatri

  24.500

  24.500

  I alt

  246.917

  190.120

  Bevilget tilskud 2016, sidste år af treårig bevilling   

  Foreningens navn

  Ansøgt i kr.

  Bevilget

  i kr.

  Ældresagen, Besøgsvenner

  1.678

  1.678

  Det Udgående Team (Lænken)

  6.000

  6.000

  Ejby Seniorklub

  3.000

  3.000

  Høreforeningen, Glostrup

  6.600

  6.600

   I alt  17.278  17.278 
       
   Bevilget i 2016, for et  år    
   Røde Kors, integration  af flygtninge     34.747  16.747
   Ældresagen,  spisevenner  19.300  19.300

  I alt

  54.047

  36.047


  Bevilget tilskud for 2016/2017/2018

  Foreningens navn

  Ansøgt i kr.

  Bevilget

  i kr.

  Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

  16.800

  16.800

  Positivgruppen

  4.000

  4.000

  Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

  20.600

  18.100

  I alt

  41.400

  38.900


   

  Bevilget tilskud 2017

  Nr.

  Forening

  Ansøgt i kr.

  Administrationens anbefaling i kr.

  1

  Dansk Folkehjælp

  26.500

  26.500

  2

  Foreningen Familierum, Glostrup

  61.450

  61.450

  3

  Glostrup Lænkeforeningen

  30.000

  30.000

  4

  Børns vilkår

  24.372

  24.372

  5

  Astma- Allergi Foreningen

  4.800

  300

  6

  Nyreforeningen

  8.000

  2. 250

  7

  Døveforeningen 1866

  33.390

  2.175

  8

  Brohusklubben

  4.938

  780

  9

  Ældresagen, spisevenner

  19.300

  19.300

  10

  Danske Døvblinde

  2.088

  2.088

   

  I alt

  214.838

  166.965

   

                       Bevilget tilskud 2017/2018/2019

   

  Nr.

  Forening

  Ansøgt tilskud i 2017-i kr.

  Adm.s anbefaling i kr.

  Ansøgt tilskud i 2018-i kr.

  Adm.
  Anbefalingi kr.

  Ansøgt tilskud i 2019-i kr.

  Adm. anbe-faling i kr.

   

  11

  Det Udgående Team (DUT)

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

   

  12

  Seniorklubben Ejby

  3.000

  3.000


  3.000


  3.000


  3.000


  3.000

   

  13

  Høreforeningen

  6.500

  6.500

  9.300

  9.300

  7.000

  7.000

   

  14

  Røde Kors

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

   

  15

  Ældresagen, Besøgsvenner

  1.798

  1.798


  1.798

   
  1.798


  1.798


  1.798

   

  16

  Ældresagen, Tryghedsopkald

  3.454

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  17

  Børns Voksenvenner

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

   

   

  I alt

  51.752

  51.752

  54.552

  54.552

  52.252

  52.252

   

   

  Bevilget tilskud 2017/2018

  Nr.

  Forening

  Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018 i kr.

  Administrationens anbefaling
   
  i kr.

  18

  Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

  16.800

  16.800

  19

  Positivgruppen

  4.000

  4.000

  20

  Udviklingshæmmedes LandsForbund ULF)

  20.600

  18.100

   

  I alt

  41.400

  38.900

   

  Bevilget tilskud 2018

  Nr.

  Forening

  Ansøgt i kr.

  Administrationens anbefaling i kr.

  Dansk Folkehjælp

  26.500

  26.500

  Foreningen Familierum, Glostrup

  71.250

  71.250

  Børns vilkår

  32.300

  28.700

  Astma- og Allergiforeningen

  1.600

  1.600

  Nyreforeningen

  5.000

  3.320

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS

   

  15.000

   

  6.600

  Ældresagen, spisevenner

  19.300

  19.300

  Mænds Mødested

  7.000

  7.000

  Danske Døvblinde

  2.350

  2.350

  Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vest

  5.000

  3.400

   

  I alt

  185.300

  170.020

   

   

  Bevilget tilskud 2016-2018

  Nr.

  Forening

  Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018
  i kr.

  Administrationens anbefaling i kr.

  11

  Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

  16.800

  16.800

  12

  Positivgruppen

  4.000

  4.000

  13

  Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

  20.600

  2016 18.100
  2017 18.100
  2018 0         

   

  I alt

  41.400

  38.900

   

  Bevilget tilskud 2017-2019

   

  Nr.

  Forening

  Ansøgt tilskud i 2017-

  i kr.

  Adm.s anbe-

  faling

  i kr.

  Ansøgt tilskud i 2018-

  i kr.

  Adm.

  Anbe-

  faling

  i kr.

  Ansøgt tilskud i 2019-

  i kr.

  Adm. anbe-faling

  i kr.

   

  11

  Det Udgående Team (DUT)

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

  6.000

   

  12

  Seniorklubben Ejby

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

   

  13

  Høreforeningen

  6.500

  6.500

  9.300

  9.300

  7.000

  7.000

   

  14

  Røde Kors

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

  11.000

   

  15

  Ældresagen, Besøgsvenner

  1.798

  1.798

  1.798

  1.798

  1.798

  1.798

   

  16

  Ældresagen, Tryghedsopkald

  3.454

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  3.454

   

  17

  Børns Voksenvenner

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

   

   

  I alt

  51.752

  51.752

  54.552

  54.552

  52.252

  52.252

   

   

  Hvor kan jeg få hjælp?

  Glostrup Kommune giver råd og vejledning til opstart af frivillige sociale aktiviteter og til eksisterende eller udvidelse af eksisterende aktiviteter. Vil du gerne høre om de forskellige tilbud kan du skrive til kultur@glostrup.dk eller ringe til tlf. 4323 6425.

  Du kan også læse mere om frivilligt socialt arbejde i vores vejledning.