Frivillige pålægges samme tavshedspligt og underretningspligt som ansatte i kommunen. Det er jeres ansvar at oplyse frivilligt tilknyttede om tavshedspligt og underretningspligt. Vi har lavet udkast til samarbejdsaftaler, som I kan give til jeres frivillige. Hvis I samarbejder med en forening, anbefales det, at I sikrer, at jeres kontaktperson informerer alle tilknyttede frivillige. I forslagene til samarbejdsaftaler er tavshedspligten og underretningspligten nævnt som forpligtelser, der indtræder ved underskrift af aftalen.

Tavshedspligt 

Frivillige skal oplyses om, at fortrolige oplysninger fra enten borgere, foreningen, institutionen eller kommunen ikke må videregives.  Generelt kan alle oplysninger om enkeltpersoner, som ikke er umiddelbart tilgængelige for enhver, være underlagt tavshedspligt. Bryder frivillige deres tavshedspligt, kan det medføre, at I må bortvise dem fra institutionen eller foreningen, og i grove tilfælde kan det føre til bødestraf eller fængselstraf.

Underretningspligt 

Hvis frivillige får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, er vedkommende forpligtet til at underrette kommunen. Ligeledes hvis frivillige får kendskab til, at en gravid kvinde har alvorlige misbrugsproblemer. 

Samarbejder I med frivillige, skal I derfor være forberedte på at modtage underretninger. I kan eventuelt på forhånd aftale hvilken medarbejder, der skal tage sig af eventuelle underretninger.